Krajem 2020. godine FIFA je, nakon socijalnog dijaloga i pregovora sa Svjetskom unijom fudbalera – FIFPRO usvojila izmjene i dopune Pravilnika o statusu i transferu igrača u dijelu usvajanja aneksa, koji se odnose na trenere i igračice.

Kao predstavnici velikog broja trenera i igračica, koji rade i takmiče se u našoj državi, Sindikat profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine obratio se krajem mjeseca Aprila 2021. godine Nogometnom/ Fudbalskom Savezu BiH s službenim dopisom, u kojem Sindikat zahtjeva primjenu novih pravila i u Bosni i Hercegovini. Bitno je istaći da je krovna fudbalska organizacija FIFA naložila svojim članicama, državnim Savezima primjernu ovih pravila zaključno sa 30.6.2021. godine.

Status trenera

FIFA je prepoznala učinkovitost naplate potraživanja igrača kroz uspostavljenje sudske sisteme, te predviđa i trenerima mogućost i prava jednaka igračima, da svoje ugovorne sporove podnose na nacionalne komore za rješavanje sporova, konkretno u slučaju Bosne i Hercegovine i domaćeg fudbalskog Sistema, to su prvostepene i drugostepene komisije za registraciju status i transfer igrača.

Također, pravila FIFA-e, kada je u pitanju raskid ugovora trenera sa klubom zbog kašnjenja s novčanom isplatom ugovorenih plata i drugih obaveza u cijelosti se jednako primjenjuju kao i za igrače. Na kraju, bitno je istači činjenicu da treneri ulažu veliki novac i trud u svoju edukaciju pod okvirima N/FSBiH, te je kranje moralno i logično njima omogućiti jednaka prava kao igračima kada je u pitanju rješavanje eventualnih sporova, a sve u skladu s uputama FIFA-e.

MINIMALNI UVJETI RADA ZA IGRAČICE

Usvojeni su minamalni uvjeti rada za igračice, te usvojene izmjene Pravilnika o statusu i transferu igrača, koje osiguravaju bolju zaštitu igračica na njihovom random mjestu. Uvedene su sljedeće promjene:

Obavezna naknada (novi član 18. stav 7. RSTP-a): Shodno Konvenciji Međunarodne organizacije rada br. 183, a u nedostatku povoljnijih uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorom, igračica ima pravo na porodiljsko odsustvo, definirano kao minimalno razdoblje od 14 sedmica plaćenog odsustva – s najmanje osam sedmica nakon rođenja – tokom trajanja ugovora, isplaćeno u protuvrijednosti od dvije trećine njene ugovorene plaće.

Povratak na posao (novi član 18. RSTP-a): Igračica će se imati pravo vratiti nogometnim/ fudbalskim aktivnostima nakon završetka porodiljskog odsustva. Njezin klub bit će dužan da je integrira u nogometne/ fudbalske aktivnosti i pruži odgovarajuću stalnu medicinsku podršku. Igrač će dobiti priliku da doji novorođenče i / ili izdoji mlijeko. Klubovi će osigurati odgovarajuće objekte u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorom.

Registracija (novi član 6. stav 1. RSTP-a): Klubovi mogu izuzetno registrovati žensku igračicu izvan perioda registracije kako bi privremeno zamijenili drugu žensku igračicu koja je uzela porodiljsko odsustvo. Trajanje ugovora o privremenoj zamjeni će biti, ukoliko se međusobno ne dogovore drugačije, od datuma registracije do dana prije početka prvog registracijskog perioda nakon povratka igračice koja je uzela porodiljsko odsustvo. Registracija igračice koja je završila porodiljsko odsustvo izuzetno će biti dozvoljeno izvan perioda registracije.

Zaštita tokom trudnoće (novi član 18 RSTP-a): Da bi se osiguralo da trudnice nisu izložene riziku, ukoliko odluče da nastave igrati, igračice imaju pravo na redovne i neovisne medicinske savjete. Trudne igračice takođe trebaju imati pravo da pružaju usluge svom klubu na alternativni način. U takvim slučajevima, klub je dužan poštivati ovu odluku i surađivati s igračicom na formalizaciji plana njenog alternativnog zaposlenja.

Posebna zaštita od otkaza za igračice (novi član 18 RSTP-a): Nijedna igračica ne bi trebala trpjeti bilo kakav nedostatak na osnovu trudnoće. Kao posljedica toga, jednostrani raskid ugovora igračice zbog njenog zatrudnjenja smatrat će se raskidom bez opravdanog razloga. Takav raskid smatrat će se otežavajućom okolnošću i dovest će, pored obaveze plaćanja naknade, do izricanja sportskih sankcija, koje se mogu kombinirati s novčanom kaznom.

Bitno je istači da je Savezima ostavljena mogućnost dodatnih mjera protekcije ugovorne stabilnosti igračica. U domaćim pravilima nije precizno definisan status igračica. U Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača riječi “igračica/ fudbalerka/ nogometašica…” nisu niti jednom spomenuti i navedeni.

Prijedlog Sindikata

S obzirom na to da igračice u Premijer ligi BiH nisu tretirane kao radnice, ali klubovi imaju parvo zaključivanja ugovora o radu ili o djelu, potrebno je urediti ovaj segment, te izvršiti primjenu pravila FIFA-e na način kako slijedi:

  • U Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača N/FSBiH uvrstiti “DODATAK 4 – odredbe za ženski fudbal” , a u isti pored prethodnih pet (5) članova koji se tiču minimalnih uvjeta rada za igračice uvrstiti i opće norme organizacije ženskog fudbala i odnosa između klubova i igračica.

Usvajanjem ovih izmjena i dopuna kada je u pitanju ženski fudbal stvorile bi se pravne pretpostavke za postepenu profesionalinizaciju Premijer lige BiH za žene, što bi morala biti težnja N/FSBiH.

Sindikat profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine vjeruje da će N/FSBiH postupiti sa preporukama FIFA-e te u skorom roku uvrstiti izmjene i dopune pravila za trenere i igračice u domaće okvire.